Transformacje zmiennych, skali, współrzędnych w ggplot2

Przygotowuję nowy rozdział ,,Esejów…”. Będzie on dotyczył The Grammar of Graphics i jej implementacji w pakiecie ggplot2. Systematyzując poszczególne elementy składni zdarzają się różne smaczki i dzisiaj o jednym z nich, czyli o tym jak na wykresach stosować transformacje.

Zacznijmy od wykresu bez żadnych transformacji. Za przykład wykorzystamy dane o irysach. Do wykresu dodamy punkty (geom_point) oraz prostą trendu liniowego (geom_smooth).

library(ggplot2)
# Uchwyt: 
# archivist::aread("pbiecek/Eseje/arepo/0fc9e4e43559336a44598117911f2e4f")
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length)) + 
  geom_point() + 
  geom_smooth(se=FALSE, method="lm") +
  theme_bw()

Zobaczmy jak wygląda ta zależność po transformacji logarytmicznej.
Pakiet ggplot2 przewiduje transformacje na trzech poziomach: zmiennych, skali i układu współrzędnych. Zobaczmy czym się one różnią i jak je wykonać.

Czytaj dalej Transformacje zmiennych, skali, współrzędnych w ggplot2