Z czym koreluje wykształcenie a dwuwymiarowa analiza gradacyjna

Dwa tygodnie temu pisałem po raz pierwszy o analizie gradacyjnej. Więcej o jednowymiarowej analizie gradacyjnej znaleźć można tutaj. W międzyczasie magistranci przedstawiają kolejne warianty tej analizy. Dziś na przykładach pokażemy dwuwymiarową analizę gradacyjną.

Przepis:
– weź dwie zmienne jakościowe.
– dla każdej grupy pierwszej zmiennej jakościowej wykonaj jednowymiarową analizę gradacyjną drugiej zmiennej jakościowej, porównując rozkład w grupie versus rozkład brzegowy.

Kod do wykonania dwuwymiarowej analizy gradacyjnej znajduje się poniżej

# funkcja pomocnicza, rysuje dwuwymiarowa analizę gradacyjna na jednym panelu
plotGradeStat2D <- function(zmienna1, zmienna2, osX = "", osY = "", cex.text=0.8, tekst=TRUE) {
 tab  <- table(factor(zmienna1),factor(zmienna2))
 tabSum <- addmargins(tab, 2)
 tabProp<- prop.table(tabSum, 2)
 tabCS <- apply(tabProp, 2, cumsum)
 
 kolor <- brewer.pal(ncol(tab),"Set3")
 plot(c(0,1),c(0,1),type="n",pch=19,xlab=osX,ylab=osY)
 abline(0,1,col="grey")
 abline(h=seq(0,1,0.2),col="grey95",lty=3)
 abline(v=seq(0,1,0.2),col="grey95",lty=3)
 for (i in 1:ncol(tab)) {
  points(c(0,tabCS[,"Sum"]), c(0,tabCS[,i]), type="b", pch=19, col=kolor[i])
 }
 legend("topleft", colnames(tab), col=kolor, pch=10, lwd=3,bty="n")
 
 par(xpd=NA)
 if (tekst) 
  text(tabCS[,"Sum"], apply(tabCS,1,min),rownames(tabCS), srt=-45, adj=c(0,0),cex=cex.text, col="black")
 par(xpd=F)
}
# funkcja wlasciwa, rysuje dwa panele, zamieniajac zmienne miejscami na osiach
plotGradeStat2D2 <- function(zmienna1, zmienna2, osX="", osX1=osX, osX2=osX, osY="", osY1=osY, osY2=osY, ...) {
  par(mfrow=c(1,2))
  par(xpd=F)
  plotGradeStat2D(zmienna1, zmienna2, osX=osX1, osY=osY1, ...)
  plotGradeStat2D(zmienna2, zmienna1, osX=osX2, osY=osY2, ...)
}

Wykorzystamy tę analizę by zbadać zależność pomiędzy wykształceniem respondenta (zmienna jakościowa: podstawowe, zasadnicze, średnie, wyższe) a trzema innymi zmiennymi jakościowymi: pytaniem czy przed 1989 żyło się lepiej, pytaniem czy denerwują respondenta decyzje władz, pytaniem o wykształcenie ojca.

Poniższe wykresy umieszczane są jako obiekty SVG. Jeżeli się nie wyświetlają to odpowiadające im pliki png znaleźć można w tym katalogu.

Wykształcenie ojca gdy ankietowany miał 16 lat a wykształcenie ankietowanego.

Panel lewy od prawego różni się kolejnością zmiennych. Im bliżej krzywa opisująca wybraną grupę przekątnej narysowanej na szaro, tym mniejsza różnica w odpowiedziach tej grupy respondentów a odpowiedziami wszystkich respondentów. W przypadku powyższego wykresu pomiędzy grupami są duże różnice. Ewidentnie wykształcenie ojca ankietowanego i ankietowanego jest silnie skorelowane.
Wśród osób o wykształceniu podstawowym i niższym 80% osób ma ojca również o wykształceniu podstawowym lub niższym. Wśród osób o wykształceniu wyższym 20% ma ojca o wykształceniu podstawowym lub niższym. Tak więc zależność jest wyraźna i silna.

Zauważmy ile informacji możemy z powyższych wykresów odczytać. Na osi OX przedstawione są rozkłady brzegowe raz jednej raz drugiej zmiennej. Możemy więc porównując wartości na osi OX powiedzieć, że w pokoleniu rodzicielskim (brzmi to strasznie, ale nie możemy napisać w pokoleniu poprzednim, ponieważ nie mamy reprezentantów osób bezdzietnych) ponad 40% osób miało wykształcenie podstawowe i niższe, w pokoleniu ankietowanych ta frakcja spadła ponad dwukrotnie do 20%. Możliwości edukacyjne są więc większe.

Kolejny wykres dotyczy wykształcenia a odpowiedzi na pytanie kiedy żyło się lepiej, czy przed 1989 czy teraz.

Około 35% odpowiedzi było że kiedyś żyło się łatwiej, 20% że teraz, 25% że ankietowany jest za młody i reszta że trudno powiedzieć. Jest zależność pomiędzy wykształceniem a udzielonymi odpowiedziami, osoby o wykształceniu wyższym częściej niż średnia uważa że teraz życie się lepiej. Osoby o wykształceniu podstawowym częściej niż średnia uważają że żyło im się lepiej przed 1989.

Ostatnie porównanie dotyczy pytania czy jest się i jak często denerwowanym prze z decyzje władz. Tym razem pomiędzy grupami osób o różnym wykształceniu odpowiedzi kształtują się podobnie.

Zależność jest nie duża, osoby o wykształceniu podstawowym trochę rzadziej niż średnia denerwują się na decyzje władz. Czyżby to ignorancja dawała spokój? A może to inna mądrość pozwala na nie przejmowanie się rzeczami na które nie czuje się wpływu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *