[Kultura] Raport kultura 50+

Reaktywujemy kolumnę kulturalną, prowadzoną przez Paulę C.

 

Stowarzyszenie ASK pyta: „Co z tą kulturą 50+?”

 

Rplot

Tematyką aktywności osób w wieku 50+ zajęło się Raciborskie Stowarzyszenie ASK w ramach projektu: “Co z tą kulturą 50+ (…)”. Badanie to pokazuje Polaków po pięćdziesiątym roku życia jako osoby ambitne, korzystające z oferowanych im możliwości i chcące podnosić jakość swojego życia, a także częściej i chętniej angażujące się społecznie.

Pierwsza część raportu stworzonego przez ASK miała charakter diagnostyczny, na jej podstawie wyłoniono dziesięć typów aktywności, które angażują osoby po 50 r. ż, drugą część stanowią wnioski z badań pogłębionych (realizowanych za pomocą wywiadów standaryzowanych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych).

 

Do omówionych szeroko w raporcie typów aktywności należą:

  1. Chóry, orkiestry, zespoły muzyczne
  2. Spotkania z artystami
  3. Zajęcia grup teatralnych i kabaretowych
  4. Wolontariat
  5. Wycieczki krajoznawcze
  6. Wykłady kulturalne
  7. Koła gospodyń wiejskich
  8. Zespoły ludowe
  9. Wyjazdy kulturalne
  10. Zajęcia rękodzielnicze

 

Z badania wynika, iż uczestnicy zajęć pozytywnie oceniają przygotowaną dla nich ofertę działań kulturalnych i społecznych, uważają, że zajęcia są dobrze przygotowane, prowadzone przez kompetentne osoby, a sama oferta działań jest szeroka i dobrze zorganizowana. Wśród badanych to kobiety stanowią głównych odbiorców oferowanych form aktywności. Według autorów raportu niewątpliwy wpływ ma na to czynnik demograficzny, ale i ogólne większe zainteresowanie kobiet działalnością non profit. W podziale na grupy wiekowe widocznym jest, że najwyższy stopień zaangażowania przejawiają osoby w wieku 60-70 lat, dzieje się tak głównie dlatego, że osoby młodsze zazwyczaj wciąż są aktywne zawodowo, a osobom powyżej 70 roku życia często stan zdrowia nie pozwala na aktywne korzystanie z zajęć. Nie zaskakuje również informacja, że sposób aktywności różni się w zależności od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy miast częściej uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz działają w ramach wolontariatu, natomiast osoby zamieszkujące wieś chętniej decydują się na udział w zespołach ludowych bądź kołach gospodyń wiejskich.

Spośród wybranych sposobów aktywizacji osób 50+ na szczególną uwagę zasługuje aktywność związana z wyjazdami. W badaniu wydzielono wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy kulturalne. Wycieczki krajoznawcze należą do jednych z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu przez badane osoby. Wycieczki te organizowane są przez rożne instytucje: domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku czy kluby seniorów. Oferta wyjazdów jest szeroka i dopasowana do możliwości uczestników, obejmuje zarówno krótsze, bliższe wyjazdy, jak i wycieczki zagraniczne. Przeróżny jest także ich zakres cenowy – od droższych wyjazdów, jak i takich, na które stać także mniej zamożnych emerytów. Wśród uczestników wyjazdów przeważają osoby młodsze (najbardziej licznie reprezentowana jest grupa osób w wieku 61-65 lat). Tak jak w przypadku większości z oferowanych form aktywności, wycieczki dają badanym możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, służą także nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Aktywność ta ma także znaczenie towarzyskie, choć autorzy podkreślają, że dla badanych wycieczki stanowią przede wszystkim walor edukacyjny. Jak już wspomniano, zainteresowaniem cieszą się także wyjazdy o charakterze kulturalnym, według badaczy nie tylko pozwalają na kontakt z dobrami kultury czy umożliwiają obcowanie ze sztuką, ale także stwarzają okazję do aktywizacji i integracji społecznej. Wyjazdy te mogą mieć różny charakter, od wyjazdów do teatrów czy opery, po wyjazdy do okolicznych wsi np. na biesiady. Wyjazdy kulturalne mogą też służyć promowaniu własnej działalności czy lokalnych wyrobów.

Eksperci, z którymi przeprowadzano wywiady wskazywali na pewne trudności dotyczące włączania osób 50+ w wolontariat. Zauważają , że ważnym jest aby propozycja inicjatyw wolontariackich była dla osób 50+  interesująca i atrakcyjna, a  przyczyn niechęci seniorów do działalności tego typu upatrują w braku doświadczeń badanych związanych z tą aktywnością, a także brak wiedzy czym jest sam wolontariat. Mimo tego, oferta wolontariatu w badanych miejscowościach jest dosyć szeroka. W przypadku działań wolontariackich wyraźnie widać, że wielkość miejsca zamieszkania wpływa na częstotliwość angażowania się w wolontariat, co wynika zapewne z ilości inicjatyw opartych na działach wolontariackich, jakie są podejmowane w większych miejscowościach. Motywem podejmowania tego typu aktywności jest przede wszystkim chęć pomagania innym i związana z tym samorealizacja.

Kolejnym wyróżnionym sposobem zaspokajania potrzeb kulturalnych osób powyżej 50 r. ż są spotkania z artystami. Spotkania takie odbywają się zazwyczaj dzięki trwałej współpracy z instytucjami kultury bądź w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W przypadku tej aktywności (jak i większości objętych badaniem)  kobiety stanowią głównych odbiorów. Pod względem zamieszkania zdecydowanie przeważają mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców). Wynika to z faktu, że właśnie w dużych miastach oferta działań tego typu jest najszersza. Badanie wykazało dość dużą regularność uczęszczania na takie spotkania, spora część osób zadeklarowała, że uczestniczy w większości bądź nawet wszystkich organizowanych spotkaniach. Badani traktują możliwość udziału w spotkaniach z artystami jako możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz deklaruję,  że dzięki temu mogą nabywać nową wiedzę oraz umiejętności.

Ciekawą formę aktywności stanowią również grupy teatralne i kabaretowe, działanie te wymagają od uczestników przede wszystkim odwagi, która umożliwi występy przed szerszą publicznością, ale także systematyczności. Zajęcia odbywają się na ogół raz lub dwa razy w tygodniu i trwają od dwóch do czterech godzin. Wśród badanych uczestniczących w tej aktywności dominują osoby ze średnim wykształceniem, nie było natomiast osób, które ukończyły edukację już na poziomie podstawowym. Autorzy raportu wysuwają wniosek, zgodnie z którym osoby lepiej wykształcone chetniej angażują się w tego typu zajęcia. Być może dlatego, że mają mniejsze opory przed występowaniem na scenie. Wśród uczestników występuje niewielki odsetek osób aktywnych zawodowo – wiąże się to z faktem, iż aktywność teatralna bądź kabaretowa wiąże się z koniecznością poświęcania jej sporej ilości czasu. Sami badani deklarują, że uczestniczą w zajęciach z dużą regularnością, zdecydowana większość stwierdziła, że bierze udział we wszystkich zajęciach. Regularność jest zazwyczaj wymogiem koniecznym aby móc wystąpić w spektaklu, co z pewnością stanowi dodatkową motywację do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Ciekawą rolę pełnią także wykłady kulturalne, które przede wszystkim dostarczają  uczestnikom wiedzy oraz poszerzają horyzonty myślowe, ale stają się także okazją do spotkania z innymi, co wpływa na poszerzenie kręgów towarzyskich. Tematyka wykładów dotyczy kwestii związanych z życiem codziennym : zdrowia, prawa czy ekonomii, bądź ma charakter bardziej ogólny – związany z polityką, życiem społecznym lub kulturą i sztuką. Aktywność ta, tak jak i większość badanych aktywności, jest silnie sfeminizowana. Wśród uczestników jest też wiele osób z wykształceniem wyższym oraz średnim,  co wynika ze specyfiki zainteresowań osób lepiej wykształconych i poziomu ich kompetencji kulturowych. Udział w wykładach to dla uczestników przede wszystkim okazja do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, a także możliwość rozwoju. Autorzy raportu podkreślają, że udział w wykładach kulturalnych przyczynia się do realizacji zróżnicowanych potrzeb, wśród których na pierwszy plan wysuwają się potrzeby społeczne.

 

Wnioski te sformułowano na podstawie drugiego etapu badania „Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia”. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od połowy lipca do listopada 2013 roku na terenie województwa śląskiego. Zrealizowane zostało przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, 

 

Zachęcam do zapoznania się pełną treścią raportu i szczegółowym opisem wszystkich wyróżnionych aktywności: Raport „Diagnoza inicjatyw kulturalnych (…)”

 

PC

[Przegląd prasy] Polacy popierają głosowanie przez Internet

 

Wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS wskazują, że łącznie 76% badanych popiera wprowadzenie możliwości głosowania w wyborach za pośrednictwem Internetu.

 

Więcej informacji na Portalu Samorządowym oraz Interaktywnie.com

 

44% badanych jest zdania, że głosować w ten sposób powinien móc każdy wyborca, natomiast 32% uważa, że możliwość taką powinny mieć jedynie osoby, dla których dotarcie do lokalu wyborczego stanowi trudność.

Największy odsetek zwolenników głosowania drogą internetową przez wszystkich wyborców zauważamy w grupie ludzi młodych. Ponad połowa osób w wieku między 18 a 34 rokiem życia popiera takie rozwiązanie.

 
 źr:interaktywnie.com

Badanych poproszono również o wskazanie, w jaki sposób sami zagłosowaliby najchętniej – najczęściej wskazywaną odpowiedzią okazało się głosowanie w lokalu wyborczym, tę opcję wskazało 68% pytanych osób. Wśród nich znalazły się również osoby niepełnosprawne oraz starsze, podkreślające jednocześnie konieczność lepszego przystosowania lokali wyborczych.

Za pośrednictwem Internetu najchętniej zagłosowałaby ponad ¼ badanych (27%).

Z badania wynika również, że część pytanych osób oczekuje, że państwo będzie także aktywnym informatorem w kwestiach organizacyjnych związanych z wyborami. 33%  badanych chciałoby otrzymywać informacje, dotyczące terminu wyborów oraz ułatwień dla wyborców, pocztą lub mailem.

źr:interaktywnie.com

(Jak zapewne większość z Was zauważyła, w wykres wkradł się chochlik, 
zdecydowaliśmy jednak o jego publikacji ponieważ niesie on ze sobą interesujące, według nas, informacje.
Prosimy zatem by w jego interpretacji sugerować się wartościami a nie długością słupków.)

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-12 marca 2014 r. na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Raport „Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania”, powstał w ramach projektu badawczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz CBOS.  Pełen raport będzie dostępny na stronie CBOS.

PC

[Przegląd prasy] Politykom ufamy najmniej

Instytut GFK w 25 krajach przeprowadził badanie dotyczące zaufania do konkretnych grup zawodowych. Aż w 15 z nich (w tym w Polsce) grupę wzbudzającą największe zaufanie stanowią strażacy.

Najmniejszym zaufaniem, w każdym z badanych krajów, cieszą się politycy.

Więcej informacji tutaj.

 

Na świecie zaufanie wzbudzają przede wszystkim grupy zawodowe związane z medycyną oraz ratownictwem: 90% badanych respondentów zadeklarowało zaufanie do strażaków,  na drugim miejscu znalazły się pielęgniarki oraz lekarze (po 89%). W czołówce uplasowali się również farmaceuci (87%) oraz ratownicy medyczni (84%)

Wysokim poziomem zaufania na świecie cieszą się również nauczyciele (88%).

W Polsce, tak samo jak na świecie, pierwsze miejsce wśród grup zawodowych cieszących się zaufaniem zajmują strażacy. Na zaufanie do tej grupy społecznej wskazało aż 94% badanych.

Również w Polsce, analogicznie do wyników światowych, wysokie pozycje zajmują zawody związane ze służbą zdrowa. Pielęgniarkom ufa 93%, ratownikom medycznym 88%, a farmaceutom 87% respondentów. Nieco niżej niż w światowym rankingu znaleźli się lekarze, w Polsce zaufaniem darzy ich 80% badanych.

Wysokiem poziomem zaufania cieszą również nauczyciele (83%).

Zarówno na świecie, jak i w Polsce do zawodów obdarzonych najmniejszym zaufaniem należą: burmistrzowie (45% w Polsce, 53% na świecie), agenci ubezpieczeniowi (39% i 48%), specjaliści ds. reklamy (35% i 56%) oraz politycy (16% i 31%).

W ramach badania GfK analizowany jest poziom zaufania do ponad 30 grup zawodowych. W analizie uwzględniono jedynie te profesje, które występują we wszystkich 25 badanych krajach.

PC

 

[Przegląd prasy] Dzieci w sieci a PISA 2012 rozwiązywanie problemów

Wczoraj w serwisie wyborcza.pl pojawił się ciekawy artykuł ,,Pokazujemy, z czym nie poradzili sobie Polacy w teście PISA”, dotyczący wyników PISA 2012 w obszarze rozwiązywanie problemów. Interesująca jest wypowiedź jednej nauczycielki: ,,To, co niepokoi mnie jako nauczyciela, to podobieństwo zadań oraz polecenia, które są długie i mogą nie być dla wszystkich jasne. Tak nie powinno się formułować testów”, którą można zrozumieć w ten sposób, że zdaniem nauczycielki pytania powinny być krótkie i możliwe do odpowiedzenia natychmiast. A ten obszar 'creative problem solving’ PISA szczególnie dotyczy umiejętności szukania odpowiedzi w złożonych problemach wymagających nieszablonowaości i kreatywności.

Słabsze wyniki w obszarze rozwiązywania problemów są zaskakujące, gdy zestawić ją z postawą naszych uczniów ,,pro-problemową”. Zgodnie z tą prezentacją, polscy uczniowie częściej niż inni deklarują, że lubią i potrafią rozwiązywać problemy (slajd z tej prezentacji poniżej).

Jak więc jest z tą umiejętnością używania technologii w rozwiązywaniu problemów? Dzisiaj Paula C przedstawi badanie ,,Dzieci w Sieci” dotyczące wykorzystania technologii wśród przedszkolaków.

Gfk Polonia, na zlecenie serwisu Ciufcia.pl praz Atmediów zrealizowało badanie dotyczące obecności i zachowań najmłodszych użytkowników Internetu.

Więcej informacji tutaj.

 

Z badania wynika, że aż 78% procent dzieci w wieku 3- 6 lat korzysta z Internetu kilka razy w tygodniu. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków (70%) cieszy się możliwość oglądania filmów i seriali za pośrednictwem Internetu.

Dzieci w coraz większym stopniu korzystają także z nowoczesnych urządzeń – 79% ma dostęp do komputera osobistego, 42% do smartfonów, 37% natomiast korzysta z tabletów.

Badanie pokazuje również, że rodzice są świadomi zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu przez ich dzieci. Mimo to, 85% rodziców jest zdania, że dzieci korzystając z sieci mogą się wiele nauczyć, a 83% wskazuje, iż Internet rozwija potrzebne w dzisiejszych czasach umiejętności.

 

źródło: http://marketing-news.pl/message.php?art=41450


Firma GfK Polonia przebadała 2191 rodziców dzieci, które są w wieku od trzech do sześciu lat i aktywnie korzystają z Internetu. Badanie przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2014 r.

„Przedszkolaki w Sieci” to kontynuacja badania „Dzieci w necie”, przeprowadzonego przez Atmedia w 2011 r.

PC

[Przegląd prasy] Rekomendacje zakupowe Polaków

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta, który to przypada na 15 marca, PBS na zlecenie Fundacji Obserwatorium Zarządzania przeprowadziło badanie dotyczące jakości obsługi Klienta. Więcej informacji tutaj.

Wyniki badania podkreślają rolę rekomendacji w procesie zakupowym Polaków. Aż 22% badanych zadeklarowało, iż zdecydowało się na zakup pod wpływem rekomendacji przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Źródło: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania

Najczęściej wskazywaną branżą, w której rekomendacja miała wpływ na dokonanie zakupu okazała się branża spożywcza, na pytanie “W jakich branżach w ciągu minionych 3 miesięcy skorzystał/a Pan/i z polecenia” 39% badanych wybrało ten właśnie sektor. ¼ badanych odpowiedziała, iż z polecenia korzysta podczas wyboru produktów lub usług z branży kosmetycznej, 18% – branży odzieżowej. Na rekomendacjach w kwestii opieki zdrowotnej swoje decyzje opiera 17% Klientów.

Źródło: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania

Klienci poza  korzystaniem z rekomendacji częściej również sami są skłonni do polecania bądź odradzania produktów i usług. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 24% Konsumentów poleciło produkt lub usługę,  17% natomiast podzieliło się opinią negatywną.

 

Według badania istnieje grupa Klientów świadomych – są to osoby, które znacząco częściej od pozostałych Konsumentów polecają, jak i odradzają dane produkty lub usługi. Do grupy tej należą głównie osoby dobrze wykształcone, pracujące oraz posiadające stabilną sytuację finansową.

 

Badanie przeprowadzono na próbie N=1000 Polaków od 15 roku życia w ramach ogólnopolskiego badania Omnibus PBS na zlecenie Obserwatorium Zarządzania. Badanie odbyło się w terminie 7-9 marca 2014 i było przeprowadzone techniką CAPI (wywiady osobiste wspomagane komputerowo).

Więcej informacji dotyczących badania można znaleźć pod adresem: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania oraz http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rekomendacje-ksztaltuja-decyzje-zakupowe-polakow.

PC

[Przegląd prasy] Młodzież a polityka – badanie CBOS

Jakiś czas temu pisałem, że największą zaletą fundacji jest to, że przyciągają one osoby o ciekawych pomysłach i pomagają w realizacji tych pomysłów. Mamy więc koleje potwierdzenie tej opinii. Jakiś czas temu zgłosiła się do nas pani Paula Cybowska z propozycją pomocy w prowadzeniu ,,przeglądu prasy” związanego ze zbieraniem i analizą danych. Dziś pierwsza notatka poświęcona ciekawym badaniom prowadzonym przez CBOS.

Według sondażu CBOS, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2013 zainteresowanie młodzieży polityką, w porównaniu do ostatnich lat, maleje.

Paula Cybowska

Żródło: http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/34_konferencja/2_Mlodziez_2013-Zainteresowanie_polityka_i_poglady_polityczne.pdf

Czytaj dalej [Przegląd prasy] Młodzież a polityka – badanie CBOS