Pakiet slidify a prezentacje HTML5 w programie R

W poprzednim wpisie przedstawiałem prezentację dotyczącą statystyk nowotworu piersi. Dziś chciałbym napisać trochę o stronie technicznej, jak powstała ta prezentacja.

W skrócie: została ona wykonana z użyciem pakietu slidify dla R (http://slidify.org/). Pakiet slidify działa podobnie do pakietu knitr, z tą różnicą że w formacie markdown+r opisujemy zawartość poszczególnych slajów (jest to bardzo proste). Następnie mieszanina markdown+r jest konwertowana do prezentacji w postaci strony HTML5. Format HTML5 daje dużo możliwości jeżeli chodzi o interaktywność. W wyniku otrzymujemy prezentację, którą bardzo łatwo umieścić online, wygląda czytelnie i estetycznie (ok, gdybym dziś ją robił to zmieniłbym krój czcionki).

A co najważniejsze w takiej mieszaninie r+markdown możemy umieszczać wykresy/tabele/liczby wyznaczone bezpośrednio w R. Co jest niesamowicie potężnym narzędziem, daje duże możliwości generowania reużywalnych prezentacji/raportów.

Poniżej znajduje się przykład ,,definicji” jednego slajdu z poprzednio prezentowanej prezentacji.

---

### Wielkość guza u zdiagnozowanych kobiet [Polska]

```{r fig.width=14, fig.height=5.5}
dane = read.csv("bazaDanych.csv", header=FALSE, sep=";")

par(mar=c(4,8,4,4))
boxplot(dane[,7]~dane[,1], horizontal=TRUE, las=1, xlab="Wielkość guza [mm]", range=10, bty="n",
lend=1, col="#9400D3")
axis(1, seq(0,80,10))
abline(v=0, col="grey", lty=3)
```

Btw: RStudio pracuje nad własną wersją takiego generatora prezentacji. Na konferencji use!R 2013 dostępna była późna alfa/wczesna beta. Więc pewnie niedługo takie prezentacje będzie można generować łatwo w samym RStudio.

3 thoughts on “Pakiet slidify a prezentacje HTML5 w programie R”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *